Rehabilitacija nakon moždanog udara

Rehabilitacija, psihološka motivacija pacijenta, podrška koju dobija od fizioterapeuta, porodice i šire okoline je neophodan uslov za primenu fizio i kinezi terapije

Stanja nakon moždanog udara


Rehabilitacija pacijenata kod centralnih lezija

Rehabilitacija nakon moždanog udara (hemiplegija i hemipareza) i povrede kičmene moždine (para i quadriplegija)

Psihološka motivacija pacijenta, podrška koju dobija od fizioterapeuta, porodice i šire okoline je neophodan uslov za primenu fizio i kinezi terapije

  • Primena pasivnog i aktivnog pokreta i specijalnih tehnika za ciljanu rehabilitaciju zahvaćenih delova tela (Bobat,PNF)
  • Pozicioniranje u postelji, u kolicima, vežbe balansa i priprema za vertikalizaciju
  • Specifične vežbe za mišiće karličnog dna, s obzirom na to, da se kod mnogih javlja disfunkcija urogenitalnog trakta.
  • Korekcija posture, reedukacija hoda
  • Osposobljavanje za aktivnosti svakodnevnog života i samozbrinjavanja
  • Edukacija članova porodice i saveti za reorganizovanje i adaptaciju prostora
  • Resocijalizacija (povratak u društvenu sredinu)