Fizikalna terapija

Fizikalna terapija primenom električne energije, mikrotalasa , elektro-magneta, lasera, ultrazvuka, toplotne, foto - svetlosne energije, sono - zvučne energije, hidro i kinetičke - tj. pokreta./

Fizikalna terapija podrazumeva primenu različitih agenasa /električne energije (DDS, IFS, TENS) , mikrotalasi , elektro-magneti, laser, ultrazvuk, toplotne, foto - svetlosne energije, sono - zvučne energije, hidro i kinetičke - tj. pokreta./

Primena ovih agenasa dovodi do poboljšanja krvne i limfne cirkulacije, smanjenja otoka, obezboljavanja, tkivne regeneracije, poboljšanja biološke aktivnosti ćelija i ćelijskog metabolizma, poboljšanja trofike tkiva, nervne provodljivosti i oporavka nerava kao i jačanje mišića.

Fizikalna terapija elektičnom energijom


Dijadinamske struje


Spadaju u grupu niskofrekventnih struja, predstavljaju kombinaciju različito modulisanih impulsa po intenzitetu, obliku i amplitudi.

Fizikalna terapija primenjuje uglavnom pet strujnih kombinacija (modulacija) od kojih su prve četri najkarkterističnije: DF, MF, CP, LP, RS.


Terapijski efekti DDS-a

U zavisnosti od modulacija efekti mogu biti različiti, pa tako:

Modulacija 1 (DF) 100Hz deluje INHIBITORNO NA SIMPATIKUS. Zbog toga se primenjuju u tretmanu poremećaja vezanih za neurovegetativni sistem.

 • miotenzivne glavobolje ,migrene, cervikalni sy
 • periferni cirkulatorni poremećaji ateroskleroznog porekla (Burgerova bolest,Raynaudova bolest,Sudeckova distrofija)
 • vegetativne distonije - DNV
 • osnova i baza za sledeće modulacije

Modulacija 2 (MF) 50Hz ima:

 • analgetski efekat,jači nego prethodna.
 • toniziranje vezivnog tkiva

Modulacija 3 (CP) utiče na::

 • uklanjanje edema i hematoma
 • smanjenje tonusa poprečno prugaste muskulature pa se primenjuje u tremanu kontuzija, distorzija, mišićnih povreda, neuralgija, artralgija, herpes zostera...)

Modulacija4 (LP) 50-100Hz

 • ANALGETSKI efekat jak i dugotrajan
 • Najčeća je primena kod bolnih stanja, vratne i lumbosakralne regije, artralgija, mialgija, fibrositisa.

Kontraindikacije:

febrilna stanja, lokalni maligni tumori, krvarenja i sklonost ka krvarenju, akutne upale, promene na koži, metalne osteosinteze

Interferentne struje


Spadaju u grupu srednjefrekventnih struja. Interferentne struje nastaju kombinacijom dveju sinusoidnih naizmeničnih struja.

U terapijskoj primeni interferentne struje (IFS) se dobijaju na mestu ukrštanja dva nezavisna strujna kola koja su različite frekvence a istog inteziteta, a frekvenca na mestu interferencije se kreće u određenom rasponu u kojem mi možemo birati konstantnu frekvenciju ili ritmičnu za vreme aplikacije. Ta frekvenca se naizmenično menja od rastuće ka opadajućoj i obrnuto, kao i njihov intezitet koji se kreće od maximuma do nule i obrnuto.

Ove struje su dobre za aplikaciju jer ne deluju nadražajno na kožne receptore, pa se mogu postići visoki inteziteti potrebni za terapijski efekat. Zatim imamo mogućnost širokog spektra izbora i kombinacija konstantne i ritmičke frekvencije u različitim rasponima što omogućava široku terapijsku primenu.

Fizikalna terapija - efekti IFS-a

ANALGETSKI - imaju frekvence 50-100Hz, konstantna frekvenca od 100Hz deluje kočeći na simpatikus.

REGENERATIVNO - ubrzava regenerativne procese u tkivima stvaranje kalusa nakon preloma, a posebno je značajno za bržu reinervciju oštećenih nerava.

STIMULATIVNO - na motoričke nervne puteve deluje stimulativno, pa je vrlo korisna kao priprema za elektrostimulaciju mišića.

TROFIČKO - povećanje tonusa krvnih sudova (1-20Hz) ili opuštanje tonusa istih (50-100Hz). Ritmička frekvenca izaziva razvoj aktivne hiperemije, ubrzanje krvne i limfne struje. Na taj način se uklanjaju edemi i otoci i razni toksični produkti upala.

SPAZMOLITIČKO - frekveca od 25Hz deluje na smanjenje povišenog mišićnog tonusa (mišićna kontraktura) koji je centralnog porekla, samiM tim se deluje preventivno u smislu sprečavanja razvitka zglobnih kontraktura.

Indikacije

 • bolna stanja različitog porekla (cervikalni sindrom, lumbalni sindrom, artroze, neuralgije, neuritisi, mialgije, burzitis, tendinitis, periartritis)
 • postraumatska stanja (frakture, distorzije, kontuzije, luksacije, povrede zgloba, ligamenata, tetiva)
 • algodistrofični sindromi (Sudekova distrofija, sindrom rame-šaka)
 • hronična ginekološka stanja (bolna stanja, dismenoreje, spazmi te regije)

Kontraindikacije

 • febrilna stanja
 • oštećenja kože
 • tromboflebiti
 • tromboza
 • varikozni sindromi
 • maligni tumori

TENS - Transkutana Električna Nervna Stimulacija


U pitanju je metoda fizikalne terapije koja se primenjuje za suzbijanje akutne i hronične boli.

U mehanizmu osećaja bola, odnosno njegovom blokiranju uticaj imaju odnosi ili nadmetanje aferentnih tankih nemijeliziranih nervnih vlakana, C-vlakna (provode bol) i A-vlakna (ne provode bol).

Aktivnost A-vlakana zaustavlja širenje bola, a dominantna aktivnost C-vlakana izaziva njegovo dalje širenje.

TENS-om vršimo elektrostimulaciju A-vlakana i time se izaziva blokada bola na nivou kičmene moždine (gate control). Frekvenca od 75Hz do 125Hz najbolje aktivira A-vlakna.

Fizikalna terapija - efekti TENS-a

TENS je siptomatska terapijska metoda, koja uglavnom služi za suzbijanje bola (ANALGEZIJA).

Indikacije

 • hronična bol usled različitih etiologija
 • akutna bol (traume, postoperativna stanja, komresivni sindromi, cervikobrahijalni sy, lumbosakralni sy, diskus hernija, neuralgija ishijadičnog nerva, bolna stanja kod artroza, artritisa)

Fizikalna terapija mikrotalasima


Mikrotalasna terapija je visokofrekventna terapija.

Frekvence se kreću od 2,45GHz+-50MHZ.

Dubinsko zagrevanje kod ove terapije se postiže generisanjem endogene toplote (toplote unutar tkiva).

Primena može biti kontinuirana i impulsna.

Efekti mikrotalasne terapije:

 • ubrzava lokalni metabolizam
 • antiinflamatorno dejstvo
 • lokalno poboljšanje cirkulacije
 • -analgetski efekat (dejstvom na simpatikus)
 • smanjenje mišićnog spazma

Indikacije:

 • degenerativne reumatske bolesti
 • spondiloza
 • sinuzitis
 • temporo-mandibularni artritis
 • mialgije,miozitis
 • epicondilitis
 • cistitis
 • nefritis
 • hipertrofija prostate
 • herpes zoster
 • furunkul

Kontraindikacije:

direktno zračenje gravidnog uterusa, krvarenja i sklonost krvarenju, metal u telu u polju tretmana, direktno zračenje zone rasta.

Fizikalna terapija elektro-magnetima


Niskofrekventana elektromagnetna terapija određena je impulsnim magnetnim poljem i frekvencom od 2-50Hz. Maksimalna gustina magnetnog polja je do 10mT. (Gausa).

Niskofrekventno magnetno polje deluje na ćelijsku membranu i povećava njenu propustljivost, ubrzava ćelijski metabolizam, povećava iskoristljivost kiseonika i hranljivih materija u tkivu.Efekti elektromagnetne terapije:

 • antiedemantozno (smanjenje otoka)
 • antiinflamatorno (protivupalno)
 • lokalno poboljšanje cirkulacije
 • brža regeneracija tkiva (zarastanje preloma,rana i drugih tkiva)

Fizikalna terapija laserom


“Laser” je engleska skraćenica formirana od inicijala “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” što znači pojačanje svetlosti pomoću pobudjene emisije zračenja. Radi se dakle, o fotonskom zračenju elektromagnetskog porekla koje se moze širiti u vakumu ili u čvrstim, tečnim ili gasovitim sredinama.

Biološka dejsta lasera: termičko, električno, mehaničko, foto-hemijsko, bio-stimulativno. Primena laserskih zraka u medicini potiče direktno od biološkog dejstva.

Fizioterapijska primena lasera, najčešće ima za cilj da stimuliše pojedine funkcije bilo direktno, bilo refleksno.

U fizikalnoj terapiji koristimo lasere male snage, zvanie još i "soft-laser". Ova vrsta lasera odgovara veoma preciznim terapeutskim indikacijama: biostimulacija ćelija, antalgično dejstvo, anti-inflamatorno dejstvo.

Hirurgija, dermatologija, oftamologija koriste uglavnom termička dejstva pojedinih lasera, dok se u kancerologiji koristi zračenje zbog njegovog foto-hemijskog dejstva i to su uglavnom "tvrdi laseri"

Terapijsko dejstvo lasera:

Ćelijska biostimulacija

- pod ovim pojmom podrazumevamo one tehnike koje mogu da favorizuju metabolizam dotičnih ćelija.To znači stimulaciju ćelije da bi se realizovao njen "normalan", uobičajeni metabolički program. Ćelijska biostimulacija laserom male snage ogleda se u ostvarenju sledećih mehanizama:

- smanjenje vremena ćelijske kariokineze, što dovodi do bržeg ćelijskog prometa, a samim tim i bržeg zarastanja rana.

- povećanje Adenosine Tri -Fosfata endoćelijski čime se povećava potencijalna energija ćelije.

- stimulacija jona intra i ekstra ćelijskih tečnosti(Na+,K+,Ca+ Mg+ Cl-, HCO3-, PO-4, SO-4) što dovodi do povećanja bipolarizacije,pa samim tim i do bolje ćelijske razmene

- stimulacija specifičnih ćelijskih elemenata.

Svi ovi mehanizmi stimulacije i regulacije proizvode dejstva koja pogoduju zarastanju rana i smanjenju otoka što dovodi do ukupnog poboljšanja metabolizma i mikrocirkulacije.

Antalgično dejstvo (ublažavanje bola) se ostvaruje na dva načina:

 • modulacijom bolnog nadražaja sa periferije po principu "gate control"
 • stvaranjem endorfina.

Antiinflamatorno dejstvo:

 • smanjuje se nivo prostaglandina
 • ubrzava se cirkulacija bez vazodilatacije
 • dolazi do povlačenja edema, ako isti postoje

INDIKACIJE:

 • povrede zgloba,mišića,tetiva ligamenata.
 • prelomi kostiju
 • bolni sindromi
 • cervikalni i lumbalni sy
 • rane koje sporo zarastaju (varikozni ulkusi)
 • opekotine
 • tendinitis, burzitis
 • fibromialgia
 • reumatske bolesti (reumatoidni artritis, psorijatični artritis, giht)
 • degenerativna reumatična oboljenja (spondiloza, gonartroza, koksartroza i drugih zglobova)
 • radikulopatije
 • neuralgije

KONTRAINDIKACIJE:

 • zračenje zona sa neoplazijama
 • zona tiroidne žlezde
 • zona zona spajanja hrskavica kod dece
 • toraks kod osoba sa pejsmejkerom

Fizikalna terapija ultrazvukom


Visokofrekventna dubinska mikro masaža tkiva

U fizikalnoj terapiji aparat za ultrazvučnu terapiju sastoji se od generatora naizmenične struje i sonde (aplikatora) u kojoj se nalaze pijezoelektrični kristali .Dovođenjem struje do njih,ovi kristali transformišu električnu energiju u – ultrazvučni talas. Efekat UZ zavisi od frekevence koju odaberemo, pa prema tome on moze imati kako dubinsko tako i površinsko dejstvo.

Terapijski efekti ultrazvuka:

MEHANIČKI - potiču od naizmenične polarizacije kristala u sondi, tako da uz-talas prolazeći kroz tkivo izaziva efekat skupljanja i širenja tkiva kroz koje prolazi -mikromasaža tkiva.

TOPLOTNI - mehanička energija se u tkivima kroz koja prolazi ultrazvuk pretvara u toplotnu i to posebno mestima refleksije UZ talasa. Stoga se terapija UZ naziva još i ultrzvučna dijatermija.

Lokalno pvećanje temperature ima sledeća fiziološka dejstva:

 • povećanje permeabilnosti ćelijskih membrana
 • poboljšanje cirkulacije usled vazodilatacije tkiva
 • poboljšanje cirkulacije i smanjenje aktivnosti simpatikusa što dovodi do smanjenog tonusa muskulature smanjenje bolova
 • apsorpcija energije ultrazvuka može dovesti do povećanja elastičnosti tkiva
 • sveukupna povećana sposobnost regeneracije tkiva

FIZIČKO-HEMIJSKI EFEKTI: poboljšava oksidacijske i reprodukcijske procese u tkivima, stimuliše dejstvo farmakološki aktivnih supstanci u tkivima.

BIOLOŠKI EFEKTI: -zavise od intenziteta, frekvence i vremena ozvučavanja.

Ultrazvuk deluje na aktivaciju zaštitne funkcije retikulo – endotelnog sistema, na bolju trofiku tkiva, na biosintezu belančevinastih kompleksa, hiperemiju, poboljšanje cirkulacije. U uslovima vazodilatacije i hiperemije povećava se transport upalnih i drugih raspadnih produkata. Mehaničkim se dejstvom odvijaju važne promene u kolagenim vlaknima.

Opšte delovanje ultrazvuka nastaje pretežno preko vegetativnog nervnog sistema.Vibracijsko delovanje ultrazvuka na simpatičke nervne puteve dovodi do spazmolitičkog delovanja, odnosno smanjenje tonusa simpatikusa. Svako lokalno delovanje dovodi i do izvesnog opšteg delovanja, što posebno vredi za hemijsko i refleksno delovanje.

Ultrazvučni talas može biti KONSTANTAN i IMPULSNI.
Impulsni isključuje toplotni efekat sto je indikovano kod akutnih i upalnih stanja.

KONTRAINDIKACIJE:

 • zore rasta kod dece
 • osteoporoza
 • kožne lezije
 • gravidni uterus
 • oči
 • primena UZ na vratu i ramenu kod poremećaja srčanog ritma